Polityka prywatności

 
Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i zbierania plików cookies na stronie internetowej Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie www.biooaza.pl (dalej: „Serwis”)

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera również informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 • osób, które kontaktują się z Greek Trade Sp. z o.o. (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail, przez formularz kontaktowy, listownie) lub z którymi kontaktuje się Greek Trade Sp. z o.o. (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail, listownie),
 • osób, które są kontrahentami, pracownikami lub przedstawicielami kontrahentów Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW; OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z GREEK TRADE SP. Z O.O. W JAKIEJKOLWIEK FORMIE (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA, FORMULARZA KONTAKTOWEGO, LISTOWNIE); OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ GREEK TRADE SP. Z O.O. (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA, LISTOWNIE) ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW.GREEKTRADE.COM.PL

Niniejszym, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – (dalej: „RODO”), informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

W jaki sposób uzyskaliśmy Pana/Pani dane osobowe:

Dane osobowe uzyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Pana/Pani, w wyniku przesłania np. wiadomości e-mail czy skontaktowania się z Nami w inny sposób,
 2. od Pana/Pani pracodawcy/współpracownika bądź reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu, który przekazując nam następujące dane: Pana/Pan imię i nazwisko, nr telefonu służbowego, służbowy adres e-mail, wskazał Pana/Panią jako osobę kontaktową lub zamieścił Pana/Pani dane jako osoby kontaktowej w informacjach marketingowych, publikacjach lub w Internecie.

Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy My, czyli Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,
 • poprzez e-mail: iod@greektrade.com.pl,
 • telefonicznie: +48 12 3452065.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych: Pani Ewa Zielińska-Siakas (dalej: „IOD”). Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można skontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków,
 • poprzez e-mail: iod@greektrade.com.pl,
 • telefonicznie: +48 12 3452065

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych:

 1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią oraz kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani do Nas korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi.
 2. Kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Nami a Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z Naszymi kontrahentami.
 3. Realizacja umów zawartych między Nami a Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Panem/Panią (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
 4. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Nas, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 5. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Zapewnianie bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych, dopasowanie ich do potrzeb użytkowników, prowadzenie marketingu własnych usług i towarów. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, polegający na konieczności zadbania przez Nas o bezpieczeństwo korzystania z portalu internetowego i zapewnienia wygody korzystania z niego, jak również możliwości oferowania klientom własnych usług i towarów.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresów okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
 2. kontaktował się Pan/Pani z nami, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu,
 3. przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, dane te będą przechowywane do czasu jej wycofania.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Panu/Pani na podstawie postanowień RODO. W związku z powyższym:

1. Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;

2. Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;

3. Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą:

a) jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;
b) udzielona przez Pana/Panią zgoda zostanie cofnięta;
c) zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

4. Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

a) jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;
b) jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;
c) okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.

5. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

6. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:

a) Pana/Pani zgody lub
b) jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panem/Panią umowy lub
c) jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, lub
d) przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny

ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Nie stosujemy profilowania.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane adresowe podano powyżej.

PLIKI COOKIES

Co to są pliki cookies?

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Do czego służą pliki cookies?

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

 • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie.
 • Pliki cookies przeznaczone są do zwiększenia funkcjonalności Serwisu. Operator wykorzystuje te pliki w kilku celach, w tym do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu, dzięki czemu Użytkownik przykładowo nie musi na każdej podstronie serwisu wpisywać loginu i hasła,
  • dopasowania zawartości strony Serwisu do preferencji Użytkownika, za pośrednictwem plików cookies, które rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  • tworzenia statystyk, dzięki którym możemy zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego zawartości i funkcjonalności,
  • dostosowania treści reklamowych w formie tekstowej i graficznej przy wykorzystaniu remarketingu (m. in. Google Analytics, Facebook).
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” („session cookies”): Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  2. „stałe” („persistent cookies”): Cookies „stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, np. dla usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, niezbędne jest stosowanie uwierzytelniających plików cookies,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające przechowywanie wybranych przez Użytkownika ustawień, personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez zapamiętanie języka lub regionu, czcionki, wyglądu Serwisu, które wybrał Użytkownik.

Jak blokować działanie plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić te ustawienia w ustawieniach przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokować automatyczne korzystanie z “cookies”, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź, w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek, na poniższych stronach www:

– w przeglądarce Internet Explorer

[link]

– w przeglądarce Mozilla Firefox

[link]

– w przeglądarce Chrome

[link]

– w przeglądarce Safari

[link]

– w przeglądarce Opera

[link]

Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Klauzula poufności

Wiadomość opatrzona przekierowaniem do tej klauzuli jest przeznaczona jedynie dla adresata, zawiera informacje poufne i jest chroniona prawem. Jeśli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o jej trwałe usunięcie i poinformowanie o tym fakcie nadawcę. Zabronione jest ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej informacji, bez zgody Zarządu GREEK TRADE Sp. z o.o., przez osoby lub podmioty inne niż wymienione w adresie. Nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy prawnie chronionej, podlega odpowiedzialności na podstawie odpowiednich przepisów Ustaw. Nie możemy zagwarantować, że elektroniczny sposób transmisji wiadomości będzie bezpieczny i pozbawiony błędów, gdyż wiadomość taka może zostać przechwycona, zmieniona, utracona lub zniszczona, a także może dotrzeć z opóźnieniem, być niepełna lub zawierać wirusy. W związku z powyższym, nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub luki w powyższej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii odnośnej wiadomości.

Greek Trade Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Śliwiaka 14, 30-797 Kraków
tel. +48 12 350 53 50, fax +48 12 350 53 60
e-mail: krakow@greektrade.com.pl

NIP 679 000 50 92
REGON 350551849
KRS 0000149645

Kapitał Zakładowy: 211 000 zł – opłacony w całości